لغت سرامیک از کلمه یونانی کراموس به معنی سفال یا گل پخته شده گرفته شده است.باستان شناسان دریافتند که بشر اولیه در حدود 2400 سال قبل از میلاد اقدام بساخت سرامیک می کرده است این سرامیکها در چکسلواکی سابق یافت شده و بشکل حیوانات یا پیکره انسان و تخته صاف و توپ بوده است.انسان و تخته صاف و توپ بوده است.